شما بعد از ثانیه به صفحه جدید زیرپرتال انتقال می یابید.


زیرپورتال دفتر منابع انسانی و تحول اداری از طریق آدرس الکترونیکی http://manabeensani.khorasan.ir/ در دسترس می باشد.